Direct Unit NF 5 litrů

Koncentrát pro čištění a dezinfekci odsávacích zařízení.
Nepěnivý přípravek určený pro současné mytí a dezinfekci odsávacích systémů, separátorů amalgámu a plivátka zubní soupravy.

Použití: Direct Unit NF je určen pro současné mytí a dezinfekci odsávacích systémů, separátorů amalgámu a plivátka zubní soupravy. Přípravek je nepěnivý. Při každodenním používání zabraňuje tvorbě biofilmu. Může se také použít k dezinfekci uzavřeného okruhu v horkých vanách, které jsou zdravotnickými zařízeními. Výrobek je určen pro použití profesionálním uživatelem.

Mikrobiologická účinnost: Bakterie (včetně MRSA) podle normy EN 13727 (nízké a vysoké ekologické zátěže):. 1 % – 15 min, houby (C. albicans) podle normy EN 13624 (nízké organické zatížení): 1 % – 15 min, EN 13624 (vysoké organické zatížení): 1 % – 30 min, a 2 % – 15 min, bakterie tuberkulózy (M. tuberculosis) podle normy EN 14348 (vysoké organické zatížení): 4 % – 60 min., obalené viry podle následujících norem: EN 14476 (nízké a vysoké organické zatížení): 2 % – 15 min.

Návod k použití: Koncentrát je třeba zředit vodou. Aby bylo dosaženo koncentrace 2 %, 20 ml koncentrátu by mělo být rozpuštěno v 980 ml vody.

Aplikace v sacím systému: Roztok nasát do sacího systému v závislosti na stupni znečištění jednou nebo dvakrát denně. Nasajte přípravek, vypněte přístroj a nechte ho působit po dobu nejméně 15 minut. Po dezinfekci vypláchněte sací systém vodou. Oplachování může být provedeno po doporučené dezinfekci nebo následujícím dni bezprostředně po spuštění soupravy. Nesměšujte s jinými čisticími nebo dezinfekčními prostředky.

Aplikace na vířivou vanu: Před prvním použitím opláchněte zařízení vodou, abyste odstranili zbytky jiných přípravků. Naplňte vanu čistou, studenou vodou nad úrovní trysek. Přidejte 200 ml na každých 10 litrů vody. Zapněte hydromasážní systém po dobu 15 minut. Po použití vyprázdněte vanu a propláchněte vodou. Nekombinujte s jinými přípravky. Nepoužívejte výrobek během léčebné lázně pacienta.
Složení: 100 g přípravku obsahuje: 4,4 g dioktylo dimetyloamoniový chlorid (CAS: 5538-94-3), 0,6 g dodecylo dimetylo benzyloamoniový chlorid (CAS: 85409-22-9).

Bezpečnostní opatření: Způsobuje těžké poleptání kůže a vážné poškození očí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO / lékaře. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě odložte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži vodou / sprchou. V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou k dispozici, a odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.

Zlikvidujte obsah / nádobu v nádobách s příslušným označením odpadu v souladu s národními předpisy. Obsahuje <5 % neionogenních povrchově aktivních látek. Povrchově aktivní látky splňují požadavky biologického rozkladu v souladu s nařízením. 648/2004.

Spektrum Normy wg EN 14885 15 minut 30 minut 60 minut
Baktérie (včetně MRSA) EN 13727 1%    
Houby (C. albicans) EN 13624 1%*    
EN 16615 2% 1%  
Baktérie tuberkulózy (M. terrae) EN 14348     4%
Viry (Vaccinia, Ebola, Herpes Siplex, HIV, HBV, HCV) EN 14476 2%