Direct Spray SL 5 litrů

Připravený alkoholový roztok
pro postřikovou desinfekci povrchů,
nástrojů a stomatologických koncovek.

Použití: Direct Spray SL je určený pro postřikovou dezinfekci povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků, například na: vyšetřovací lehátka, operační křesla, zdravotnické nástroje, neinvazivní operační nástroje, nástroje pro rehabilitaci a jiné těžko dostupné povrchy zdravotnických prostředků. Doporučujeme hlavně pro skleněné a lesklé povrchy neinvazivních zdravotnických prostředků. Přípravek může být použit pro zdravotnické prostředky v těsném kontaktu s potravinami. Doporučuje se také pro dezinfekci stomatologických koncovek před sterilizačním procesem, stejně jako protetických lžic a silikonových otisků. Produkt neobsahuje aldehydy a fenoly.

Návod k použití: Aplikujte přípravek na povrch ze vzdálenosti asi 30 cm a dbejte na jeho úplné pokrytí. Ponechte ho po celou dobu účinku přípravku. Po zaschnutí na povrchu nezanechává pruhy. Nepoužívejte na povrchy citlivé na alkohol (např. akrylové sklo). Výrobek určený pro použití profesionálním uživatelem.

Mikrobiologická účinnost: Bakterie (včetně MRSA) podle normy: EN 13727 – 30 sec. Houby (C. albicans) podle normy: EN 13624 – 15 sec. Bakterie tuberkulózy (M. terrae) podle normy: EN 14348 – 30 sec*, 60 sec. Viry (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Ebola) podle normy: EN 14476 – 30 sec*, 60 sec. Virus Rota v souladu s normou: EN 14476 – 30 sec.*, 60 sec. Noro virus podle standardu: EN 14476 – 30 sec. (*nízké ekologické zatížení).

Složení: 100 g přípravku obsahuje: 63,7 g ethanolu, 6,3 g propan-2-olu.

Bezpečnostní opatření: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí oči. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřenými plameny a jinými zdroji vznícení. Nekuřte.

Pokyny pro ochranu: V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou k dispozici, a odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Likvidujte obsah / nádobu v souladu s národními předpisy. Obsahuje: propan-2-ol (CAS: 67-63-0). Podle nařízení. 648/2004.

Spektrum Normy wg EN 14885 Zatížení nízké Zatížení vysoké
Baktérie (včetně MRSA) EN 13727 30 sek. 30 sek.
EN 16615 30 sek. 30 sek.
Houby (C. albicans) EN 13624 15 sek. 15 sek.
EN 16615 30 sek. 30 sek.
Baktérie tuberkulózy (M. terrae) EN 14348 30 sek. 30 sek.
Viry (Vaccinia, Ebola, Herpes Siplex, HIV, HBV, HCV) EN 14476 30 sek. 60 sek.
Viry BVDV EN 14476 30 sek. 30 sek.
Viry Rota EN 14476 30 sek. 60 sek.
Viry Noro EN 14476 30 sek. 30 sek.