Direct Forte SL 5 litrů

Koncentrát pro čištění a dezinfekci nástrojů.
Účinný koncentrát určený pro současné mytí a dezinfekci chirurgických a rotačních nástrojů.

Aplikace: Direct Forte SL má velmi dobré čisticí vlastnosti a široké spektrum účinku v krátkém čase. Je určen pro ruční dezinfekci nástrojů a dezinfekci v ultrazvukových čističkách. Výrobek má antikorozní vlastnosti. Lze ho použít na široké spektrum druhů materiálů. Doporučuje se pro přístroje z nerezové oceli, niklu, mědi, hliníku, pryže, porcelánu, skla a plastu.

Mikrobiologická účinnost: Bakterie (včetně MRSA) podle normy EN 13727:. 0,5 % – 15 min* 1 % – 15 min, EN 14561:. 1 % – 15 min, 0,5 % – 30 min., EN 13697: 1 % – 15 minut*. Houby (C.albicans) podle normy EN 13624: 0,5 % – 15 min, EN 14562:. 1 % – 15 min, 0,5 % – 30 min, EN 13697:. 1 % – 15 min*, bakterie tuberkulózy (M. avium, M. terrae) podle normy EN 14348:. 1 % – 30 minut, 4 % – 15 min, EN 14563:. 1 % – 30 minut, 4 % – 15 min. Adeno virus podle standardu: EN 14476: 1 % – 15 min. Virus polio podle normy: EN 14476: 4 % – 15 min. Viry (HBV, HIV, HCV, Ebola, Vaccinia, BVDV) podle normy: EN 14476: 0,5 % – 15 min. (*znamená nízké ekologické zatížení).

Návod k použití: Připravte roztok správným ředěním koncentrátu s vodou. Výběr koncentrace závisí na požadovaném spektru a době trvání účinku. Aby byla dosažena koncentrace 1 %, 10 ml koncentrátu by mělo být rozpuštěno v 990 ml vody. Přístroje okamžitě ponořte do roztoku. Všechny části a otvory musí být zcela naplněny roztokem. Po dezinfekci přístroj opláchněte a vysušte. Aktivita nekontaminovaného pracovního roztoku je 14 dní. Z hygienických důvodů se doporučuje denně vyměnit roztok. Nekombinujte s jinými čisticími nebo dezinfekčními prostředky. Výrobek určený pro použití profesionálním uživatelem.

Složení: 100 g přípravku obsahuje 3,76 g N-(3-aminopropylo)-N­ dodecylopropano-1,3–diamina (CAS: 2372-82-9), 3,39 g Poli (oksy-1,2-etanodilo). alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-. omega.-hydroxy-,propanian (sůl) (CAS: 94667-33-1), 0,75 g 2-aminoetanol (CAS: 141-43-5). Obsahuje: N-(3-aminopropylo)-N- dodecylopropano- 1,3-diamina (CAS: 2372-82-9), Propionian N,N­ didecylo­ N­ metylo­ poli(oksyetylo)amonu (CAS: 94667-33-1), 2-aminoetanol (CAS: 141-43-5).

Bezpečnostní opatření: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. V PŘÍPADĚ POLKNUTÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě odložte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži pod proudem vody [nebo sprchou]. V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou k dispozici, a odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.

Uchovávejte pod zámkem. Podle nařízení. 648/2004 5–15 % kationtových povrchově aktivních látek <5 % neionogenních povrchově aktivních látek. Složení vonné látky (LIMONE). Povrchově aktivní látky splňují požadavky biologického rozkladu v souladu s nařízením. 648/2004.

Spektrum Normy wg EN 14885 15 minut 30 minut
Baktérie (včetně MRSA)
 
EN 13727 0,5%*, 1%  
EN 14561 1% 0,5%
EN 13697 1%*  
Houby (C. albicans) EN 13624 0,50%  
EN 14562 1% 0,50%
EN 13697 1%*  
Baktérie tuberkulózy (M. avium, M. terrae) EN 14348 4% 1%
EN 14563 4% 1%
Viry (včetně HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola) EN 14476 0,50%  
Viry Adeno EN 14476 1%  
Viry Polio EN 14476 4%